Ogólne warunki handlowo-techniczne transakcji obowiązujące w PW INVERTA

1

Siedziba i adres do korespondencji

PW INVERTA
ul. Opolska 23c
42-600 Tarnowskie Góry

2

Magazyn i miejsce dostaw/odbiorów

PW INVERTA
ul. Kościelna 16
42-609 Tarnowskie Góry

Współrzędne mapy Google: 50.480142, 18.795797

3

Adres e-mail

biuro@inverta.pl

4

Strona internetowa

www.inverta.pl

5

Numer identyfikacji podatkowej

NIP: 6451042908
NIP UE: PL 6451042908

6

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/Tarnowskie Góry Konto: 72 1090 1825 0000 0000 8102 8424
Konto EUR: 45 1090 1825 0000 0001 2201 1895 SWIFT: WBKPPLPP

7

Zasady obrotu pieniężnego

- w PW INVERTA obowiązują bezgotówkowe formy zapłaty (przelew)
- podstawą realizacji przelewu jest wyłącznie faktura handlowa, faktura zaliczkowa lub faktura proforma

8

Wstrzymanie zapłaty faktury lub odmowa przyjęcia faktury

PW INVERTA może wstrzymać zapłatę faktury lub odmówić jej przyjęcia jeżeli:
- stwierdzona zostanie niezgodność faktury z zamówieniem/umową
- stwierdzona zostanie niezgodność faktury z faktycznie zrealizowaną dostawą
- stwierdzone zostaną błędne dane w fakturze: błędy w oznaczeniu sprzedającego lub kupującego, błędne określenie towaru lub błędna ilość towaru
- brak jest określonych w umowie/zamówieniu załączników

9

Dostawy na potrzeby PW INVERTA

Dostawy na potrzeby PW INVERTA odbywają się na bazie DAP lub DDP wskazane w zamówieniu miejsce zgodnie z INCOTERMS 2010.

10

Wysyłki towarów przez PW INVERTA

Wysyłki towarów przez PW INVERTA odbywają się na bazie EXW lub FCA magazyn PW INVERTA

11

Zasady przyjęcia towaru przez PW INVERTA

- kontrola dokumentów przewozowych (Wz, list przewozowy, Karta Przekazania Odpadu)
- ocena wizualna towaru
- badanie poziomu promieniowania towaru
- ważenie towaru
- badanie składu chemicznego towaru
- wydanie dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia” - załącznik nr 1 do OWHT

12

Podstawą odmowy przyjęcia towaru jest

- niezgodność dostarczonego towaru z zamówieniem
- podwyższony poziom promieniowania towaru: za taki uznaje się przekroczenie zmierzonego promieniowania towaru o 50% względem promieniowania tła w miejscu odbioru towaru
- stwierdzenie zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ustaloną w zamówieniu lub normie
- stwierdzenie zmieszania różnych towarów
- dostawa nieawizowana
- dostawa środkiem transportu innym niż samowyładowczy lub który nie może być rozładowany przy pomocy wózka widłowego

13

Depozyt

Towar podlegający zwrotowi może być przez PW INVERTA przyjęty w depozyt na zlecenie dostawcy.

14

Zwrot towaru

Zwrot towaru, którego przyjęcia odmówiono odbywa się zawsze staraniem i na koszt dostawcy.

15

Wydanie towaru z magazynu

Wydanie towaru z magazynu PW INVERTA następuje wyłącznie odbiorcy lub upoważnionemu pisemnie przez odbiorcę przewoźnikowi.

16

Sposób pakowania

Towar wydawany jest luzem. Zamówienie/umowa może określić inny sposób pakowania.

17

Odbiór towaru

Zamawiający po odbiór towaru podstawia środek transportu, który można załadować wózkiem widłowym lub żurawiem typu FUCHS.

18

Rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru

Za rozmieszczenie towaru na środku transportu oraz zabezpieczenie towaru na środku transportu odpowiada przewoźnik. PW INVERTA nie przyjmuje odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą wyniknąć ze złego rozłożenia lub złego zamocowania towaru.

19

List przewozowy

Podpisanie przez przewoźnika dokumentu wydania lub dokumentu przewozowego wystawionego przez PW INVERTA zwalnia PW INVERTA z dalszej odpowiedzialności za towar przejęty przez przewoźnika.

20

Potwierdzenie składu chemicznego

Dokument potwierdzający skład chemiczny towaru wydawany jest wyłącznie po odrębnym uzgodnieniu.

21

Odpady

Towary stanowiące odpad w rozumieniu ustawy o odpadach są dostarczane wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne decyzje (cyt. ustawa o odpadach).

22

Przeniesienie zobowiązań

Zobowiązania PW INVERTA nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia lub cesji bez pisemnej zgody PW INVERTA.

23

Obrót odpadami

W przypadku obrotu odpadami PW INVERTA działa w oparciu o decyzje Starosty Tarnogórskiego, w zakresie określonym w tych decyzjach. Nasz numer rejestrowy BDO to 000011583, dane szczegółowe zamieszczone są tu: https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/11583/szczegoly

24

Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie między PW INVERTA a kontrahentem. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe, zostanie on poddany rozpatrzeniu przez sąd polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte według w/w zapisów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd powszechny lub gospodarczy właściwy dla siedziby PW INVERTA.

25

Język kontraktowy

Językiem kontraktowym w obrocie krajowym jest język polski. Językiem kontraktowym w obrocie międzynarodowym jest wyłącznie język angielski.

26

Zawieszenie zapisu zawartego w OWH

Jeżeli któryś z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowo – Technicznych stoi w sprzeczności z OWU stosowanymi przez kontrahenta, wówczas punkt ten zostaje zawieszony, zaś warunki szczegółowe określi zamówieni/umowa.